←→↑

"Ahoj, já jsem Karel..."

"Ahoj, já jsem Karel..."