Recepty z programátorské kuchařky
Třídění

Hroch kuchařem I letos Vám kromě úloh budeme servírovat také recepty z programátorské kuchařky. Některé si vypůjčíme z dřívějších ročníků KSP, ale i k těm se budeme snažit připsat něco nového, aby si i zkušenější řešitelé přišli na své. V letošní první kuchařce si povíme o třídících algoritmech. Co to znamená? Pojem třídění je možná maličko nepřesný, nehodláme data (čísla, záznamy, řetězce a jiné) rozdělovat do nějakých tříd, ale přerovnat je do správného pořadí, protože se seřazenými údaji se mnohem lépe pracuje, například pokud v nich pak potřebujeme vyhledávat. Takové uspořádávání dat je denním chlebem každého programátora, a tak není divu, že třídící algoritmy jsou jedny z nejstudovanějších. My však nebudeme do nějakých velkých detailů a specialit příliš zabíhat. Zkrátka a dobře – budeme chtít třídit údaje rychle, úsporně a radostně.

Obvykle třídíme exempláře datové struktury typu pascalského záznamu. V takové datové struktuře bývá obsažena jedna význačná položka, klíč, podle které se záznamy řadí. Malinko si náš život zjednodušíme a budeme předpokládat, že třídíme záznamy obsahující pouze klíč, který je navíc celočíselný – budeme tedy třídit pole celých čísel. Pomocí počtu tříděných čísel N pak budeme vyjadřovat časovou (a paměťovou) složitost jednotlivých algoritmů, které si předvedeme.

Metody třídění můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin, a to na vnitřní třídění, kdy si můžeme dovolit všechna data načíst do (rychlé) paměti počítače, a na vnější třídění, kdy již třídění musíme realizovat opakovaným čtením a vytvářením diskových souborů. V tomto dílu se omezíme pouze na algoritmy vnitřního třídění a tříděné pole si nadeklarujeme takto:

const N = 100;
type Pole = array[1..N] of integer;

Nejjednodušší třídící algoritmy patří do skupiny přímých metod. Všechny mají několik společných rysů: Jsou krátké, jednoduché a třídí přímo v poli (nepotřebujeme pomocné pole). Tyto algoritmy mají většinou časovou složitost O(N2). Z toho vyplývá, že jsou použitelné tehdy, když tříděných dat není příliš mnoho. Na druhou stranu pokud je dat opravdu málo, je zbytečně složité používat některý z komplikovanějších algoritmů, které si předvedeme později.

Stručně si přiblížíme tři nejznámější algoritmy pro třídění přímými metodami. Třídění přímým výběrem (SelectSort) je založeno na opakovaném vybírání nejmenšího čísla z dosud nesetříděných čísel. Nalezené číslo prohodíme s prvkem na začátku pole a postup opakujeme, tentokrát s nejmenším číslem na indexech 2,…,N, které prohodíme s druhým prvkem v poli. Poté postup opakujeme s prvky s indexy 3,… ,N, atd. Je snadné si uvědomit, že když takto postupně vybíráme minimum z menších a menších intervalů, setřídíme celé pole (v i-tém kroku nalezneme i-tý nejmenší prvek a zařadíme ho v poli na pozici s indexem i).

procedure SelectSort(var A: Pole);
var i,j,k,x: integer;
begin
 for i:=1 to N-1 do
  begin
   k:=i;
   for j:=i+1 to N do
    if A[j]<A[k] then k:=j;
   x:=A[k]; A[k]:=A[i]; A[i]:=x;
  end;
end;

Pro úplnost si ještě řekněme pár slov o časové složitosti právě popsaného algoritmu. V i-tém kroku musíme nalézt minimum z N-i+1 čísel, na což spotřebujeme čas O(N-i+1). Ve všech krocích dohromady tedy spotřebujeme čas O(N+(N-1)+… +3+2+1)=O(N2).

Třídění přímým vkládáním (InsertSort) funguje na podobném principu jako třídění přímým výběrem. Na začátku pole vytváříme správně utříděnou posloupnost, kterou postupně rozšiřujeme. Na začátku i-tého kroku má tato utříděná posloupnost délku i-1. V i-tém kroku určíme pozici i-tého čísla v dosud utříděné posloupnosti a zařadíme ho do utříděné posloupnosti (zbytek utříděné posloupnosti se posune o jednu pozici doprava). Není těžké si rozmyslet, že každý krok lze provést v čase O(N). Protože počet kroků algoritmu je N, celková časová složitost právě popsaného algoritmu je opět O(N2).

procedure InsertSort(var A: Pole);
var i,j,x: integer;
begin
 for i:=2 to N do
  begin
   x:=A[i];
   j:=i-1;
   while (j>0) and (x<A[j]) do
    begin
     A[j+1]:=A[j];
     j:=j-1;
    end;
   A[j+1]:=x;
  end;
end;

(Upozornění: v našich příkladech předpokládáme, že máme v překladači zapnuto tzv. zkrácené vyhodnocování logických výrazu, třeba v předchozím while-cyklu se při j=0 hodnoty x a A[0] již neporovnávají.)

Bublinkové třídění (BubbleSort) pracuje jinak než dva dříve popsané algoritmy. Algoritmu se říká „bublinkový“, protože podobně jako bublinky v limonádě „stoupají“ vysoká čísla v poli vzhůru. Postupně se porovnávají dvojice sousedních prvků, řekněme zleva doprava, a pokud v porovnávané dvojici následuje menší číslo po větším, tak se tato dvě čísla prohodí. Celý postup opakujeme, dokud probíhají nějaké výměny. Protože algoritmus skončí, když nedojde k žádné výměně, je pole na konci algoritmu setříděné.

procedure BubbleSort(var A: Pole);
var i,x: integer;
  zmena: boolean;
begin
 repeat
  zmena:=false;
  for i:=1 to N-1 do
   if A[i] > A[i+1] then 
    begin
     x:=A[i]; A[i]:=A[i+1]; A[i+1]:=x;
     zmena:=true;
    end;
 until not zmena;
end;

Správnost algoritmu nahlédneme tak, že si uvědomíme, že po i průchodech while-cyklem bude posledních i prvků obsahovat největších i prvků setříděných od nejmenšího po největší (rozmyslete si, proč tomu tak je). Popsaný algoritmus se tedy zastaví po nejvýše N průchodech a jeho celková časová složitost v nejhorším případě je O(N2), neboť na každý průchod spotřebuje čas O(N). Výhodou tohoto algoritmu oproti předchozím dvěma algoritmům je, že pokud je pole na začátku setříděné, tak algoritmus spotřebuje jen lineární čas, O(N).

Lepší třídící algoritmy pracují v čase O(N log N). Jedním z nich je Třídění sléváním (MergeSort), založené na principu slévání (spojování) již setříděných posloupností dohromady. Představme si, že již máme dvě setříděné posloupnosti a chceme je spojit dohromady. Jednoduše stačí porovnávat nejmenší prvek z každé posloupnosti, který jsme dosud nedali do nově vytvářené posloupnosti, a menší z těchto prvků do nové posloupnosti přidat. Je zřejmé, že ke slití dvou posloupností potřebujeme čas úměrný součtu jejich délek.

My si zde popíšeme a předvedeme modifikaci algoritmu MergeSort, která používá pomocné pole. Algoritmus lze implementovat při zachování časové složitosti i bez pomocného pole, ale je to o dost pracnější. Existuje též modifikace algoritmu, která má počet fází (viz dále) v nejhorším případě O(log N), ale pokud je již pole na začátku setříděné, proběhne pouze jediná a v takovém případě má algoritmus časovou složitost O(N). My si však zatajíme i tuto variantu.

Algoritmus pracuje v několika fázích. Na začátku první fáze tvoří každý prvek jednoprvkovou setříděnou posloupnost a obecně na začátku i-té fázi budou mít setříděné posloupnosti délky 2i-1. V i-té fázi tedy vždy ze dvou sousedních 2i-1-prvkových posloupností vytvoříme jedinou délky 2i. Pokud N není násobkem 2i, bude délka poslední posloupnosti zbytek po dělení N číslem 2i. Zastavíme se, pokud 2i≥ N, tj. po log2 N fázích. Protože v i-té fázi slijeme N/2i dvojic nejvýše 2i-1-prvkových posloupností, je časová složitost jedné fáze O(N). Celková časová složitost popsaného algoritmu je pak O(N log N).

procedure MergeSort(var A: Pole);
var P: Pole;    { pomocné pole }
  delka:integer; { délka setříděných posl. }
  i: integer;   { index do vytvářené posl. }
  i1,i2: integer; { index do slévaných posl. }
  k1,k2: integer; { konce slévaných posl. }
begin
 delka:=1; 
 while delka<N do
  begin
   i1:=1; i2:=delka+1; i:=1;
   k1:=delka; k2:=2*delka;
   while i<=N do
    begin
     if k2>N then k2:=N;
     while (i1<=k1) or (i2<=k2) do
      if (i1>k1) or
        ((i2<=k2) and (A[i1]<=A[i2]))
      then
       begin
        P[i]:=A[i1]; i:=i+1; i1:=i1+1;
       end
      else
       begin
        P[i]:=A[i2]; i:=i+1; i2:=i2+1;
       end;
     i1:=k2+1; i2:=k2+delka;
     k1:=k2+delka;
     k2:=k2+2*delka;
    end;
   A:=P;
   delka:=2*delka;
  end;
end;

V čase O(N log N) pracuje také algoritmus jménem QuickSort. Tento algoritmus je založen na metodě Rozděl a panuj. Nejprve si zvolíme nějaké číslo, kterému budeme říkat pivot. Více si o jeho volbě povíme později. Poté pole přeuspořádáme a rozdělíme je na dvě části tak, že žádný prvek v první části nebude větší než pivot a žádný prvek v druhé části naopak menší. Prvky v obou částech pak setřídíme rekurzivním zavoláním téhož algoritmu. Musíme ale dát pozor, aby v každém kroku obě části byly neprázdné (a rekurze tedy byla konečná). Je zřejmé, že po skončení algoritmu bude pole setříděné.

Malá zrada spočívá ve volbě pivota. Pro naše účely by se hodilo, aby po přeházení prvků levá i pravá část pole byly přibližně stejně velké. Nejlepší volbou pivota by tedy byl medián tříděného úseku, tj. prvek takový, jenž by byl v setříděném poli přesně uprostřed. Přeuspořádání jistě zvládneme v lineárním čase a pokud by pivoty na všech úrovních byly mediány, pak by počet úrovní rekurze byl O(log N) a celková časová složitost O(N log N) (na každé úrovni rekurze je součet délek tříděných posloupnosti nejvýše N). Ačkoli existuje algoritmus, který medián pole nalezne v čase O(N), v QuickSortu se obvykle nepoužívá, jelikož konstanta u členu N je příliš velká v porovnání s pravděpodobností, že náhodná volba pivota algoritmus příliš zpomalí. Většinou se pivot volí náhodně z dosud nesetříděného úseku – zkrátka se sáhne někam do pole a nalezený prvek se prohlásí za pivot. Dá se ukázat, že takovýto algoritmus s velmi vysokou pravděpodobností poběží v čase O(N log N). Důkaz tohoto tvrzení je trošičku trikový a lze jej nalézt např. v knize Kapitoly z diskrétní matematiky od pánů Matouška a Nešetřila. Je však třeba si pamatovat, že pokud se pivot volí náhodně, může rekurze dosáhnout hloubky N a časová složitost algoritmu až O(N2) – představme si, že se pivot v každém rekurzivním volání nešťastně zvolí jako největší prvek z tříděného úseku. V naší implementaci QuickSortu nebudeme pivot volit náhodně, ale vždy použijeme prostřední prvek tříděného úseku.

procedure QuickSort(var A:Pole; l,r:integer);
var i,j,k,x: integer;
begin
 i:=l; j:=r;
 k:=A[(i+j) div 2];
 repeat
  while A[i]<k do i:=i+1;
  while A[j]>k do j:=j-1;
  if i<=j then 
   begin
    x:=A[i]; A[i]:=A[j]; A[j]:=x;
    i:=i+1;
    j:=j-1;
   end;
 until i >= j;
 if j>l then QuickSort(A, l, j);
 if i<r then QuickSort(A, i, r);
end;

Ještě si předvedeme dva třídící algoritmy, které jsou vhodné, pokud tříděné objekty mají některé další speciální vlastnosti. Prvním z nich je třídění počítáním (CountSort). To lze použít, pokud tříděné objekty obsahují pouze klíče a možných hodnot klíčů je málo. Tehdy stačí si spočítat, kolikrát se který klíč vyskytuje, a místo třídění vytvořit celé pole znovu na základě toho, kolik jednotlivých objektů obsahovalo pole původní. My si tento algoritmus předvedeme na příkladu třídění pole celých čísel z intervalu ⟨D,H⟩:

const D = 1;
   H = 10;
procedure CountSort(var A: Pole);
var C: array[D..H] of integer;
  i,j,k: integer;
begin
 for i:=D to H do C[i]:=0;
 for i:=1 to N do C[A[i]]:=C[A[i]] + 1;
 k:=1;
 for i:=D to H do
  for j:=1 to C[i] do
   begin
    A[k]:=i;
    k:=k+1;
   end;
end;

Časová složitost takovéhoto algoritmu je lineární v N, ale nesmíme zapomenout přičíst ještě velikost intervalu, ve kterém se prvky nacházejí (K=H-D+1), protože nějaký čas spotřebujeme i na inicializaci pole počítadel. Celkem tedy O(N + K).

Pokud by tříděné objekty obsahovaly vedle klíčů i nějaká data, můžeme je místo pouhého počítání rozdělovat do přihrádek podle hodnoty klíče a pak je z přihrádek vysbírat v rostoucím pořadí klíčů. Tomuto algoritmu se říká přihrádkové třídění (BucketSort) a my si popíšeme jeho víceprůchodovou variantu (RadixSort), která je vhodnější pro větší hodnoty K. V první fázi si čísla rozdělíme do přihrádek (skupin) podle nejméně významné cifry a spojíme do jedné posloupnosti, v druhé fázi čísla roztřídíme podle druhé nejméně významné cifry a opět spojíme do jedné posloupnosti, atd. Je důležité, aby se uvnitř každé přihrádky zachovalo pořadí čísel v posloupnosti na začátku fáze, tj. posloupnost uložená v každé přihrádce je vybranou podposloupností posloupnosti ze začátku fáze. Tvrdíme, že na konci i-té fáze obsahuje výsledná posloupnost čísla utříděná podle i nejméně významných cifer. Zřejmě i-té nejméně významné cifry tvoří rostoucí posloupnost, neboť podle nich jsme právě v této fázi rozdělovali čísla do přihrádek, a pokud dvě čísla mají tuto cifru stejnou, jsou uložena v pořadí dle jejich i-1 nejméně významných cifer, neboť v každé přihrádce jsme zachovali pořadí čísel z konce minulé fáze. Na závěr poznamenejme, že místo čísel podle cifer lze do přihrádek rozdělovat též textové řetězce podle jejich znaků, atp.

Časová složitost této varianty RadixSortu, pokud třídíme celá čísla od 1 do K a v každém kroku je rozdělujeme do přihrádek, je O((N+ℓ) log K), tedy O(N), pokud K a jsou konstanty. My si předvedeme implementaci algoritmu pro K=255 a ℓ=2 (čísla budeme roztřiďovat podle bitů v jejich binárním zápisu).

const K=255;
procedure RadixSort(var A: Pole);
var P0,P1: Pole;
  k1,k2: integer;
  i: integer;
  bit: integer;
begin
 bit:=1;
 while bit<=K do
  begin
   k1:=0; k2:=0;
   for i:=1 to N do
    if (A[i] and bit)=0 then
     begin
      k1:=k1+1; P0[k1]:=A[i];
     end
    else
     begin
      k2:=k2+1; P1[k2]:=A[i];
     end;
   for i:=1 to k1 do A[i]:=P0[i];
   for i:=1 to k2 do A[k1+i]:=P1[i];
   bit:=bit shl 1;
  end;
end;

Na závěr našeho povídání o třídících algoritmech si ukážeme, že třídit obecné údaje, se kterými neumíme provádět nic jiného, než je navzájem porovnávat, rychleji než O(N log N) nejen nikdo neumí, ale také ani umět nemůže. Libovolný třídící algoritmus založený na porovnávání a prohazování prvků totiž musí na některé vstupy vynaložit řádově alespoň N log N kroků. (RadixSort na první pohled tento výsledek porušuje, na druhý však už ne, když si uvědomíme, o jak speciální druh tříděných dat se jedná.)

Danger!Třídící algoritmus v průběhu své činnosti nějak porovnává prvky a nějak je přehazuje. Provedeme myšlenkový experiment. Pozměníme algoritmus tak, že nejdříve bude pouze porovnávat, podle toho zjistí, jak jsou prvky v poli uspořádány, a když už si je jistý správným pořadím, prvky najednou popřehází. Předpokládejme pro jednoduchost, že všechny tříděné údaje jsou navzájem různé. Porovnávací činnost algoritmu si můžeme popsat tzv. rozhodovacím stromem. Zde je příklad rozhodovacího stromu pro tříprvkové pole:

Třídící strom

Každý vrchol obsahuje porovnání dvou prvků x a y, v levém podstromu daného vrcholu je činnost algoritmu pokud x<y, v pravém podstromu činnost při x≥ y. V listech je už jisté správné pořadí prvků.

Každému algoritmu odpovídá nějaký rozhodovací strom a každý průběh činnosti algoritmu odpovídá průchodu rozhodovacím stromem od kořene do nějakého listu. Naším cílem bude ukázat, že v libovolném rozhodovacím stromu (a tedy i libovolném odpovídajícím algoritmu) bude existovat cesta z kořene do nějakého listu (neboli výpočet algoritmu) délky N log N.

Kolik maximálně hladin h, a tedy i jaká nejdelší cesta se v takovém stromu může vyskytnout? Náš strom má tolik listů, kolik je možných pořadí tříděných prvků, tedy právě N!. Různým pořadím totiž musí odpovídat různé listy, jinak by algoritmus netřídil (předpokládáme přeci, že to, jak má prvky prohazovat, může zjistit jenom jejich porovnáváním), a naopak každé pořadí prvků jednoznačně určuje cestu do příslušného listu. Na nulté hladině je jediný vrchol, na každé další hladině se oproti předchozí počet vrcholů nejvýše zdvojnásobí, takže na i-té hladině se nachází nejvýše 2i vrcholů. Proto je listů stromu nejvýše 2h (některé listy mohou být i výše, ale za každý takový určitě chybí jeden vrchol na h-té hladině). Z toho víme, že platí:

2hpočet listů ≥ N!,

a proto:

h ≥ log2 (N!).

Logaritmus faktorálu se těžko počítá přesně, ale můžeme si ho zdola odhadnout pomocí následující známé nerovnosti:

nn ≥ n! ≥ nn/2.

Dosazením získáme:

h ≥ log2 (N!) ≥ log2 (NN/2) ≥
N
2
log2 N.

Vidíme tedy, že pro každý třídící algoritmus existuje vstup, na kterém se bude muset provést alespoň N log N kroků.

Poznámky na okraj:

 • Zkuste si též rozmyslet (drobnou modifikací předchozího důkazu), že ani průměrný čas třídění nemůže být lepší než N log N.
 • Danger!Odvodit průměrnou složitost QuickSortu vlastně není zase tak těžké. Zkusme následující úvahu: Pokud by pivot nebyl přesně medián, ale alespoň se nacházel v prostřední třetině setříděného úseku, byla by složitost stále O(N log N), jen by se zvýšila konstanta v O-čku. Kdybychom pivot volili náhodně, ale po rozdělení prvků si zkontrolovali, jestli pivot padl do prostřední třetiny, a pokud ne (jeden z úseků by byl moc velký a druhý moc malý), volbu bychom opakovali, v průměru by nás to stálo konstantní počet pokusů (pozorování z řešení úlohy 16-1-5: pokud čekáme na událost, která nastává náhodně s pravděpodobností p, stojí nás to v průměru 1/p pokusů; zde je p=1/3), takže celková složitost by v průměru vzrostla jen konstantně. Původní QuickSort sice žádné takové opakování volby neprovádí a rovnou se zavolá rekurzivně na velký i malý úsek, ale opět se po v průměru konstantně mnoha iteracích velký úsek zredukuje na nejvýše 2/3 původní velikosti a třídění malých úseků jednotlivě nezabere víc času, než kdyby se třídily dohromady.
 • Kdybychom u QuickSortu použili rekurzivní volání jen na menší interval, zatímco ten větší bychom obsloužili přenastavením proměnných a skokem na začátek právě prováděné procedury, zredukovali bychom paměťovou složitost na O(log N), jelikož každé další rekurzivní volání zpracovává alespoň dvakrát menší úsek než to předchozí. Časové složitosti tím však nepomůžeme.
 • Počet přihrádek u RadixSortu vůbec nemusí být konstanta – pokud např. chcete třídit N čísel v rozsahu 1… Nk, stačí si zvolit ℓ=N a fází bude jenom k. Pro pevné k tak dosáhneme lineární časové složitosti.
 • Nerovnost n! ≥ nn/2, kterou jsme použili v dolním odhadu složitosti třídění, můžeme dokázat snadným trikem: n!=√12 ·22 ·… ·n2= √n·1·√(n-1)·2·… ·√2·(n-1)·√1·n ≥ √n·√n·… ·√n = (n1/2)n = nn/2. Pokud nevidíte, proč , uvažte, že výraz pod odmocninou je tvaru (n-k)(k+1) = nk+n-k2-k = n+k(n-k-1) a poslední závorka je pro 0≤ k < n a n≥ 1 vždy nezáporná.
Dnešní menu Vám servírovali
Tomáš Valla, Martin Mareš a Dan Kráľ