První série dvanáctého ročníku KSP


Zadání úloh


12-1-1 Dlaždiči (10 bodů)


Firma Kostka a syn se zabývá pokládáním dlažeb všeho druhu. Momentálně má firma bohaté zásoby velmi kvalitních dlaždiček velikosti 1×2 dm. Dlaždičky jsou natolik kvalitní, že dokonce ani nejdou dělit (za což si prodejce samozřejmě naúčtoval řádnou přirážku), a proto je třeba dlaždičky naskládat tak, aby nebylo potřeba je dělit. To je ale samozřejmě pro řadového dlaždiče poněkud náročný úkol, a tak si firma najala vás, abyste napsali program, který danou úlohu vyřeší (potřebuje totiž zjistit, jestli je danou zakázku vůbec možno splnit). Máte tedy zadánu plochu ke dláždění (zadanou jako matici m×n, kde 1 označuje plochu ke dláždění a 0 trávník okolo) a máte odpovědět, zda je plochu možno vydláždit.

Dlaždice Dlaždice
Lze vydláždit Nelze vydláždit

Řešení


12-1-2 Parník (10 bodů)


Paroplavební společnost Tit & Nick se rozhodla obohatit svůj strojový park o další parník. Chce ale, aby tento byl schopen doplout z libovolného místa do libovolného. K tomu ale potřebuje vědět, která dvě místa jsou v říční síti nejvzdálenější. A to už je úkol pro vás. Říční síť je zadána pomocí N význačných bodů na řekách a splavných úseků mezi nimi. Význačnými body jsou prameny, soutoky či ústí do moře. Splavný úsek je zadán jako dvojice význačných bodů, které spojuje. U každé dvojice je též zadáno, jak je charakterizovaný úsek řeky dlouhý. Dále víte, že říční síť tvoří strom, tedy že mezi každými dvěma význačnými body existuje právě jedna cesta. Výsledkem vašeho snažení by pak měla být dvojice nejvzdálenějších bodů v říční síti.

Příklad: Síť má 5 význačných bodů. Úseky řek jsou následující: (1, 2) o délce 3, (2, 3) o délce 4, (3, 4) o délce 2 a (2, 5) o délce 5. Nejvzdálenější body jsou 1 a 4.

Řešení


12-1-3 A sort of sort (10 bodů)


Na vstupu máte N kladných celých čísel. Vaším úkolem není nic těžšího, než je co nejrychleji vzestupně uspořádat. Navíc o každém z nich víte, že je menší nebo rovno N3.

Řešení


12-1-4 PRAM (10 bodů)


S rozvojem techniky se neustále rozšiřuje možnost provádět paralelní výpočty. Z teoretického hlediska je bezpochyby rozumné zavést standardizovaný model paralelního počítače – nejrozšířejnějším takovým modelem je PRAM, kterému se budeme v letošním seriálu věnovat. Nutno však poznamenat, že tento model má význam spíše v teoretické informatice – současné paralelní počítače a výpočty na nich prováděné jsou tomuto modelu velmi vzdálené.

Parallel Random Access Machine (PRAM) je počítač tvořený k identickými procesory. Tyto procesory sdílejí společnou (globální) paměť. Ta obsahuje paměťové buňky číslované od nuly, jejichž počet není omezen. Do každé buňky je možno uložit libovolné celé číslo. Na začátku výpočtu je v několika (obvykle prvních) z nich uloženo zadání úlohy, obsah ostatních buněk není definován. Na konci výpočtu je pak v několika (opět obvykle prvních) buňkách uložen výsledek výpočtu. Každý z procesorů dále má své vlastní lokální paměťové buňky pro celočíselné hodnoty, které jsou stejně jako buňky globální paměti indexovány čísly od nuly.

Program, podle kterého probíhá výpočet, je společný pro všechny procesory a v každém kroku provede každý procesor právě jednu instrukci. Výpočet na všech procesorech začíná ve stejném okamžiku. Ke společné paměti přistupují procesory přes pseudopole gmem[i], kde i je celé nezáporné číslo, do lokální paměti přes pseudopole lmem[i] a dále si může každý z k procesorů přečíst své číslo (od 1 do k) z pseudokonstanty cpuid. Kromě toho může každý z procesorů použít (nejvýše jednonásobnou) nepřímou adresaci globální paměti, tj. lze jako index do pseudopole představujícího globální pamět použít některý z výše uvedených výrazů. Tedy jsou správné např. výrazy typu gmem[gmem[i]], gmem[lmem[i]], gmem[cpuid], ale nikoliv gmem[gmem[cpuid]]. Rovněž tak nelze použít jako adresu ve sdílené paměti jakýkoliv aritmetický výraz (kupř. mem[cpuid*3]). Nechť X, Y a Z představují některý z výše uvedených výrazů pro přístup do paměti a k registrům, X není cpuid, Y a Z mohou být i celočíselné konstanty, potom instrukce PRAMu jsou tvaru:

Bitové operace lze provádět pouze s nezápornými operandy, dělení pouze s nenulovým dělitelem. LABEL je návěští (jako v Pascalu, pouze jej není nutno deklarovat), definuje se napsáním LABEL: před instrukci. Doba provádění podmíněného příkazu nezávisí na splnění jeho podmínky a je stejná jako doba provádění libovolné jiné instrukce. INSTR je libovolná instrukce mimo podmíněného příkazu a LOGEXPR je jeden z následujících logických výrazů:

Komentáře lze psát do programu na libovolný řádek za instrukci; před začátek komentáře se píše středník.

Dosud jsme však opominuli jednu důležitou otázku: Co se stane, když se více procesorů v jednom kroku pokusí zapsat několik různých hodnot do stejné paměťové buňky? Mohou různé procesory v jednom kroku číst ze stejné paměťové buňky? Zavedeme si několik různých typů PRAMů podle odpovědí na tyto otázky:

Nyní si ukážeme příklady programů pro různé typy PRAMů. Jako vstup dostanou posloupnost n čísel nula a jedna uloženou v paměťových buňkách 1n; číslo n je uloženo v paměťové buňce číslo 0. Úkolem programu je zapsat do nulté paměťové buňky pořadí první jedničky v této posloupnosti. Pokud posloupnost obsahuje pouze nuly, bude tato buňka obsahovat hodnotu nula. Na P-CRCW PRAMu lze úlohu vyřešit pomocí n procesorů následujícím jednoduchým programem:

   gmem[0]=0
   if gmem[cpuid]=1 then gmem[0]=cpuid
   halt
Tento program nelze na CREW PRAMu použít, neboť např. při druhé instrukci zapisují všechny procesory příslušející jedničkám naráz do nulté paměťové buňky. To obejdeme následujícím trikem (opět používáme n procesorů): Představme si, že jsme si očíslovali prvky posloupnosti ne od jedné, ale od nuly. V k-té etapě bude l-tý prvek (pro 2k | l) posloupnosti obsahovat nejmenší číslo jedničky v úseku délky 2k, který jím počíná. Nyní se procesory příslušející prvkům, jejichž číslo l je dělitelné 2k+1, a takovým, že v úseku délky 2k počínajícím l-tým prvkem nula není, podívají na hodnotu prvku l+2k a v případě její nenulovosti ji prohlásí za svou konečnou hodnotu. V samotném programu je ještě třeba dbát na ošetření „plusmínusjedničkových“ chyb, které by mohly snadno vzniknout. Program si můžete prohlédnout na konci zadání. Jeho modifikaci pro EREW PRAM si jistě již každý dokáže vytvořit sám.

Při řešení zadaných úloh lze předpokládat, že je spuštěno (ve stejný okamžik) právě tolik procesorů, kolik požadujete. Navíc se při řešení úlohy snažte dodržovat následující pravidla (v uvedeném pořadí!):

 1. Počet použitých procesorů závisí na velikosti úlohy nejvýše polynomiálně.
 2. Celková doba výpočtu, měřená jako doba výpočtu procesoru, který skončil jako poslední, je co nejkratší.
 3. Velikost prostoru použitého při výpočtu, měřená jako součet počtu všech použitých buněk (v globální i lokálních pamětech), je co nejmenší.
 4. Počet použitých procesorů je co nejmenší (to je částečně zahrnuto v předchozí podmínce).

A nyní již lze zformulovat zadání první úlohy v tomto roce: Vytvořte program, který jako vstup obdrží dvě nula – jedničkové posloupnosti délky n, které představují binární čísla (nejnižší bit je poslední). Délka posloupností je uložena v gmem[0], první posloupnost se nachází v gmem[1]gmem[n], druhá pak v gmem[n+1]gmem[2n]. V případě, že první posloupnost představuje menší číslo než ta druhá, měla by být na konci výpočtu v gmem[0] uložena jednička, pokud je větší, tak dvojka, a pokud jsou si rovny, tak nula. Úlohu postupně vyřešte na P-CRCW PRAMu, CREW PRAMu a EREW PRAMu.

Ukázkový program k úloze 12-1-4 – PRAM

  lmem[0]:=gmem[0]   ; tady budeme mít délku posloupnosti
  lmem[1]:=cpuid    ; tady budeme mít další testovanou buňku
  lmem[2]:=cpuid-1   ; své číslo minus jedna
  lmem[3]:=1      ; posun k další buňce 
  if gmem[cpuid]=1 then gmem[cpuid]:=cpuid
  if gmem[cpuid]<>0 then goto 2
1: lmem[4]:=lmem[2]&lmem[3]     ; Budeme končit?
  if lmem[4]<>0 then goto 2    ; Končíme - dopočítali jsme. 
  lmem[1]:=cpuid+lmem[3]
  lmem[3]:=lmem[3]<<1
  if lmem[1]>lmem[0] then goto 2  ; Jsme za koncem posloupnosti.
  if gmem[lmem[1]]<>0 then gmem[cpuid]:=gmem[lmem[1]] 
  if gmem[cpuid]=0 then goto 1   ; Ještě jsme nenašli nenulu.
2: if cpuid=1 then gmem[0]=gmem[1] ; Zapsat výsledek.
  halt

Řešení