Druhá série třicátého prvního ročníku KSP


Zadání úloh

V jedné malé chaloupce na kraji lesa žila neúplná rodinka – tatínek a dvě děti. Říkejme jim třeba Jeníček a Mařenka. Doba byla zlá, peněz málo, do chaloupky rodince teklo, ale i přesto se měli rádi. Tatínek se živil jako dřevorubec. Každý den odcházel brzy ráno a vracel se až po setmění. Děti tak vídal pouze zřídka.

Jednoho rána se mu přihodilo tuze veliké neštěstí! Pila se mu rozbila – rozlomila se vejpůl. Co si teď má počít? Pracovat nemůže, ale peníze nutně potřebuje!


Teoretická úloha31-2-1 Objednávka pily (14 bodů)


Tatínek si potřebuje objednat novou pilu. To ale není tak jednoduché, protože je dělaná na míru tatínkovým potřebám. Pila má na začátku zuby nepravidelné, aby se jimi dobře zařezávala do dřeva. Dále se pak pravidelně opakuje, což umožňuje dělat dlouhé tahy. Protože se za každý znak vyskytující se v objednávce platí, potřebuje tatínek schéma zubů co nejvíce zkrátit.

Schéma zubů je popsáno řetězcem tvořeným písmeny anglické abecedy, přičemž každé písmenko je nějaký typ zubu podle vzorníku. Řetězec chceme rozdělit na tři části A, k × BC. Část B je perioda, která se v řetězci k-krát opakuje. Část C je poslední zopakování periody, které může být pouze částečné. A konečně první část A je nějaká posloupnost písmen, která se nachází před periodou. Vaším cílem je najít takový zápis řetězce, kde součet délek AB bude co nejmenší.

Lehčí variantaLehčí varianta (za 10 bodů): Můžete předpokládat, že část A má nulovou délku, tedy řetězec má pouze části k × B a C.

Lehčí variantaLehčí varianta (za 5 bodů): Jak část A, tak část C mají nulovou délku, jinými slovy, řetězec je tvaru k × B.

obrázek

Pro příklad na předchozím obrázku je jediným správným řešením A = abcd, B = abc, C = ab, součet délek AB je 7. Například rozdělení A = abcdab, B = cab, C = ∅ je sice také platné, ale nemá nejkratší možný součet délek.

Řešení

Komentáře

Toho rána se tatínek vrátil domů brzy. Zbytek dne chtěl strávit se svými dětmi. „Jeníčku! Mařenko! Půjdeme na jahody! Znám jednu mýtinku, kde rostou ty nejsladší, jaké jsem kdy jedl!“ řekl tatínek. „Je to ale hluboko v lese, tak se mi hlavně nikde neztraťte.“ Děti radostí nadskočily, popadly džbánky a už už se hrnuly ven.

Jen co děti dorazily na mýtinku, vrhly se na jahody. Jak tatínek sliboval, byly úžasné. Sbíraly a sbíraly, dokud všechny jahody nevysbíraly. S plnými bříšky pak zalehly pod strom a usnuly.

Probudily se až za tmy. „Tatínkůůůůů!“ volaly vystrašeně. Bez odpovědi… „Jak se teď dostaneme domů?“ plakala Mařenka, „Les v noci vypadá úplně jinak!“ Jeníček naštěstí dostal nápad: „Počkej tady. Já zatím vylezu na strom a podívám se, jestli neuvidím nějaké světýlko.“


Teoretická úloha31-2-2 Hledání světýlka (9 bodů)


Jeníček chce vylézt na strom, ze kterého bude mít co možná nejlepší výhled, ale ze kterého se také dokáže dostat dostatečně nízko, aby si při seskoku na zem nezlámal nožičky. Šplhat po stromech umí už od narození, takže přeskakovat ze stromu na strom pro něj není žádný problém.

Les si lze představit jako čtvercovou mřížku. V každém vrcholu se nachází jeden strom, jehož výšku máme zadanou. Při šplhání může Jeníček přeskočit ze stromu, na kterém se právě nachází, do libovolného ze čtyř směrů, pokud se tam nějaký strom nachází (tj. nedostane se mimo mřížku) a výška stromu v daném směru je ostře větší než výška aktuálního stromu. Chceme pro Jeníčka najít trasu splňující předchozí kritéria, kde rozdíl mezi výškami prvního a posledního stromu bude co největší.

Řešení

Ilustrace: Hroch hledá světýlko

Jak Jeníček řekl, tak také udělal. Vyšplhal na strom, rozhlédl se po okolí a opravdu, v dálce něco svítilo. „Musíme se vydat tam!“ volal dolů na Mařenku. Ladně jako veverka seskákal zpátky na zem a společně s Mařenkou se vydali na cestu za světýlkem.

Když dorazili k chaloupce, oněměli úžasem. Nebyla to totiž obyčejná chaloupka, byla to chaloupka celá z perníku. Po dlouhé cestě už jim docela vyhládlo, a protože stavení vypadalo opuštěně, s chutí se pustili do rámu okolo dveří. Když byly dveře na spadnutí, přesunuli se na střechu. Nakonec ani komín nezůstal nedotčen!

„Kdopak mi to tu loupe perníček?“ ozvalo se z chaloupky, zrovna když děti olizovaly okenní tabulky. Okousané dveře se sesypaly na zem a z chaloupky vykoukla hlava rozespalé ježibaby. Děti se lekly, ale hned pohotově odpověděly: „To nic, to jenom větříček.“ A s chutí jedly dál. Ježibaba ovšem nebyla úplně naivní. Takových loupežníků, co se přiživovali na jejích perníčcích, už několik nachytala. Vylezla tedy ven a objevila Jeníčka s Mařenkou. Na nic nečekala, popadla děti za ruku, vtáhla je do chaloupky a zavřela do klece. Pak se vrátila zpět do postele.

Netrvalo dlouho a ježibaba byla opět na nohou. Ráno totiž začalo pršet a vykousanými otvory ve střeše jí kapalo do postele. Aby mohla dál spát, nezbylo jí nic jiného než díry zakrýt.


Teoretická úloha31-2-3 Oprava střechy (12 bodů)


V noci děti do střechy vykousaly spoustu malých děr, které teď chce ježibaba zakrýt. Protože ale byla líná, upekla jenom jeden veliký perník. Chce ho na střechu umístit tak, aby pod něj schovala co nejvíce děr. Při umisťování však musí dbát na to, aby perník nepokazil celkový vzhled chaloupky, a proto je potřeba ho položit rovnoběžně s dolním okrajem střechy.

Vykousané díry představují body v rovině. Perník má tvar čtverce s pevně danými rozměry a chceme ho do roviny umístit rovnoběžně s osami tak, aby se pod ním nacházelo největší možné množství bodů. Kolik nejvíce bodů můžeme čtvercem přikrýt?

V příkladu na následujícím obrázku jdou čtvercem o straně délky 3 pokrýt nejvýše tři body, jedno z možných řešení je zakresleno. Kdybychom měli čtvercem dovoleno otáčet, zvládli bychom pokrýt body A, B, C, D, my však otáčet nemůžeme.

Ukázkový příklad

Řešení

Komentáře

Oprava střechy ježibabě zabrala téměř celé odpoledne. A to byl jenom jeden perník! Kdyby jich měla péct a pokládat víc, střechu by nestihla spravit dřív, než by se zase objevili nějací lumpové, kteří by jí kus střechy uloupli.

Naštěstí nemusí perníky pokaždé péct sama. Jedna zdejší ježibaba si také postavila továrnu na perník, a tak se na zásobování podílejí společně. Jediný problém je s dopravou, protože na koštěti se perníky nepřepravují zrovna nejpohodlněji. Cesta trvá dlouho a poryv větru občas perníky z koštěte shodí.


Praktická opendata úloha31-2-4 Továrna na perník (8 bodů)


Když Jeníček s Mařenkou slyšeli, jak tady probíhá zásobování perníkem, hned je napadlo, že by to šlo zařídit mnohem lépe. Co postavit z každé továrny potrubí, kterým by šel perník přepravovat mnohem rychleji? Určitě by to bylo i mnohem levnější a třeba by se šlo s ježibabami domluvit, aby zásobovaly perníkem i jiné vesnice, zajisté by o to byl velký zájem!

Na přímce leží N ježibabích chaloupek. Všechny chceme napojit na nový systém zásobování. K tomu můžeme provést operace dvou druhů: postavit na nějakém místě továrnu za cenu A a spojit nějaká dvě místa potrubím za cenu d × B, kde d je vzdálenost mezi nimi. (Ceny AB jsou pevné a nezávislé na tom, na jakém místě stavíme továrnu, popř. jaká dvě místa spojujeme.) Prochází-li místem, na kterém stojí továrna nebo chaloupka, nějaké potrubí, je na něj daná budova připojena. Každá továrna může zásobovat libovolné množství chaloupek. Továrnu můžeme postavit i na místě, kde už stojí nějaká vesnice. Kde postavit továrny a potrubí, aby byly všechny chaloupky (i nepřímo) připojeny potrubím k nějaké továrně a celková cena byla co nejmenší?

Toto je praktická open-data úloha. V odevzdávátku si necháte vygenerovat vstupy a odevzdáte příslušné výstupy. Záleží jen na vás, jak výstupy vyrobíte.

Formát vstupu: Na prvním řádku se nachází tři celá kladná čísla oddělená mezerou – N, AB. Na druhé řádku je N mezerou oddělených čísel – celočíselné pozice jednotlivých chaloupek. Máte zaručeno, že chaloupky jsou na vstupu vzestupně seřazeny podle souřadnice, a že všechny souřadnice jsou v rozsahu od -109 do 109.

Formát výstupu: Vypište jediné číslo: nejmenší možnou cenu, za kterou dokážeme každou chaloupku spojit s nějakou továrnou. Pozor, na reprezentaci výsledku můžete potřebovat 64bitová čísla (long long v C, long v Javě a C#; v Pythonu to není potřeba řešit).

Ukázkový vstup:
5 7 2
-3 0 4 6 8
Ukázkový výstup:
28

Jedno z možných řešení je postavit továrny na pozicích -1 a 5 a postavit potrubí délky 3 spojující -3 a 0 a potrubí délky 4 spojující 4 a 8. Celková cena je 2 · A + (4 + 3) · B = 28.

Řešení

Ilustrace: Hroch jí perník

Ježibaba se dopálila, když se Jeníčkovi s Mařenkou podařilo po krátké úvaze vymyslet efektivnější způsob zásobování. Po celém dnu měla dětí až po krk, a tak se rozhodla, že je upeče a sní. Aspoň pak bude mít zase svůj klid.

Ježibaba vytáhla lopatu a poručila dětem, aby se na ni posadily. První byla na řadě Mařenka. „Nikdy jsem na takové lopatě neseděla. Vždyť já ani nevím, jak na to.“ hrála Mařenka hloupou. Ježibaba vůbec netušila, že jde o lest a bez sebemenšího podezření si začala na lopatu sedat. „Ach ty dnešní děti. Ani na lopatu si sednout neumí! Děcka, teď se dobře dívejte, jak se to správně dělá.“ Jen, co to dořekla, Mařenka vyskočila, popadla lopatu a s vypětím všech svých sil strčila ježibabu do pece. Pak za ní ještě pořádně zabouchla dvířka. Osvobodila Jeníčka a chystali se společně utéct.

Děti si však uvědomily, že se v perníkové chaloupce nachází spousta pecí a že by nebylo dobré jen tak odejít a nechat je hořet bez dozoru. Chaloupka by mohla chytit a podpálit tak celý les…


Teoretická úloha31-2-5 Zhasínání pecí (10 bodů)


V chaloupce se nachází N navzájem nerozeznatelných do kruhu umístěných místností, kdy z místnosti i (pro i = 0, … , N - 1) vedou dveře do místnosti (i ± 1) mod N (což znamená, že pro 0 < i < N-1 vedou dveře do místnosti i - 1 a i + 1, pro i = 0 do první a (N - 1)-té místnosti a pro i = N - 1 do (N - 2)-té a do nulté místnosti). V každé místnosti se nachází pec, která buď hoří, nebo ne. Pec se zapíná/vypíná přepnutím páčky na její zadní části.

Jeníček s Mařenkou samozřejmě netuší, kolik je v chaloupce celkem místností. Neví ani, ve které místnosti se právě nachází. Nechtějí se od sebe raději moc vzdalovat, proto budou všechny místnosti procházet společně. Jejich úkolem je v konečném čase povypínat všechny pece a pak s jistotou prohlásit, že jsou všechny vypnuté.

Obvykle se soustředíme hlavně na to, aby algoritmus doběhl co nejrychleji. V této úloze tomu bude ale jinak! Primárním kritériem vašeho řešení je paměťová složitost a až sekundárním složitost časová. Samotnou paměť budeme přitom počítat v buňkách, kde do jedné buňky se vejde číslo velikosti řádově N.

Řešení

Komentáře

Když Jeníček s Mařenkou uhasili oheň v poslední peci, vyběhli z chaloupky a utíkali domů, co jim nohy stačily. Chtěli být co nejdříve pryč.

Ode dne, co tatínek své milované děti v lese opustil, je chodil do lesa hledat. Jakou pak měl radost, když se konečně zase shledali! Celí šťastní se společně vrátili do své malé chaloupky na kraji lesa. A vůbec jim nevadilo, že nebyla z perníku.

Klárka Tauchmanová & Zuzka Urbanová & Vašek Šraier


Seriálová úloha31-2-6 Hroznýš v událostech (15 bodů)


Po stručném úvodu v první sérii budeme pokračovat důkladným procvičováním událostí a jejich obsluhy. Dosud jsme se naučili zpracovávat události časovače (když vypršel) a uživatelské akce (kliknutí). V dnešním dílu si předvedeme, jak se připojit k serveru na internetu a vyřizovat takovou komunikaci.

Qt nám na komunikaci se serverem poskytuje poměrně pohodlnou třídu QTcpSocket. Pojďme se podívat, jak se používá.

V celém druhém díle seriálu budeme vyrábět simulátor dopravy na křižovatce. Server použijeme jako generátor provozu a klient bude rozhodovat, kdy bude na jakém semaforu zelená. Začneme ale úplně obyčejným jednoduchým klientem.

from PyQt5.QtWidgets import \
    QApplication, QWidget, QLabel,\
    QPushButton, QVBoxLayout
from PyQt5.QtNetwork import QTcpSocket

import sys

class Crossing(QWidget):
  def __init__(self, *args, **kwargs):
    super().__init__(*args, **kwargs)

    # Výroba ovládacích prvků
    self.connectButton = QPushButton(
        self, text = "Start")
    self.connectButton.clicked.connect(
        self.connect)
    self.messageLabel = QLabel(self)

    # Rozložení ovládacích prvků
    self.layout = QVBoxLayout(self)
    self.layout.addWidget(
        self.connectButton)
    self.layout.addWidget(self.messageLabel)

    # Příprava TCP socketu
    self.socket = QTcpSocket(self)
    self.socket.readyRead.connect(self.read)
    self.socket.connected.connect(
        self.connected)
    self.readBuffer = bytearray()

    # Zobrazení
    self.setLayout(self.layout)
    self.show()

  def connect(self):
    # Nejdřív se odpoj, pokud už
    # spojení běží
    self.socket.abort()

    # A znovu se připoj
    self.socket.connectToHost(
        "ksp.mff.cuni.cz", 48888)

  def connected(self):
    # Pozdravíme server
    self.socket.write("HELLO\n".encode())

  def read(self):
    # Přečteme všechno, co jsme dostali
    while self.socket.bytesAvailable() > 0:
      self.readBuffer += \
          self.socket.read(128)

    # Rozdělíme na řádky
    lines = self.readBuffer.split(b"\n")

    # Zbytek uložíme na příště
    self.readBuffer = lines.pop()

    # Zpracujeme řádky, které dorazily
    for l in lines:
      self.messageLabel.setText(
          l.decode().rstrip())

# Spuštění celého programu
app = QApplication(sys.argv)
crossing = Crossing()
app.exec()

Program vyrobí triviální GUI a QTcpSocket. Po kliknutí na tlačítko se socket pokusí připojit k zadanému serveru. Když se povede připojení, pošleme zprávu Hello. A když přijdou data, přečteme je, rozdělíme po řádkách a každý řádek vypíšeme do labelu.

Všimněte si, jakým způsobem jsou vstupní data uložena. Jedná se o bytearray, nikoli o řetězec. Dekódujeme je do řetězce až jako celé řádky – co kdyby náhodou přišel znak v UTF-8 rozdělený v půlce?

Celý mechanismus, kterým se pracuje se socketem, je událostní. O přítomnosti dat na vstupu se dozvíme pomocí události readyRead, o připojení taktéž (a můžeme tedy server pozdravit). Další zajímavou událostí, kterou nyní neobsluhujeme, je například disconnected.

Do socketu se nezapisuje přímo. Když zapíšete metodou write, jsou data uložena do bufferu, který se postupně vyprazdňuje. Pokud chcete vědět, kdy jsou data skutečně odeslána, objednejte si událost bytesWritten, která se vyvolá pokaždé, když se skutečně zapíšou data do socketu. Pozor, tato událost má jeden argument, který říká, kolik bajtů bylo zapsáno; všechny dosud používané události žádný argument neměly. Pokud bychom ji chtěli přidat do našeho programu, objednáme ji pořád jako .bytesWritten.connect(self.handler), ale definice musí obsahovat onen argument: def handler(self, bytes)

Mnoho dalších zajímavých vlastností QTcpSocketu naleznete v jeho dokumentaci; znovu připomínáme, že se jedná o dokumentaci pro C++, takže je třeba provést si v hlavě příslušnou konverzi.

Úkol 1 [1b]

Stav připojování a odpojování se občas hodí vidět. Přidejte do programu další QLabel, který bude zobrazovat aktuální stav připojení (například Disconnected, Connecting a Connected).

Úkol 2 [2b]

Přidejte do programu tlačítko na odpojení, které socket odpojí. Na to se hodí použít metodu disconnectFromHost, která se pokusí o slušné uzavření spojení, narozdíl od abort.

Pokud necháte program puštěný déle, zjistíte, že server postupně přestane posílat auta i chodce. Očekává totiž, že mu budete posílat auta a chodce zpátky. Naučíme se to nejprve ručně: přidáme si k aktuálně přidanému řádku tlačítko „Return“, které přijatý dopravní prostředek vrátí zpět.

class Crossing(QWidget):
  def __init__(self, *args, **kwargs):
  # ... viz výše
    self.backButton = QPushButton(
        self, text = "Return",
        enabled = False)
    self.backButton.clicked.connect(
        self.sendBack)
    self.layout.addWidget(self.backButton)

  def read(self):
  # ...
    # Zpracujeme řádky, které dorazily
    for l in lines:
      self.messageLabel.setText(
          l.decode().rstrip())
      self.backButton.setEnabled(True)

  def sendBack(self):
    text = (self.messageLabel.text() + "\n")
    self.socket.write(text.encode())
    self.backButton.setEnabled(False)

Úkol 3 [3b]

Výše navržená úprava ovšem vrátí vždy jen poslední přijatý dopravní prostředek. Napište program, který uživateli nabídne k vrácení všechny dopravní prostředky, které dosud nevrátil zpět.

K řešení předchozího úkolu můžete využít například další a další přidávané QLabely a tlačítka, ale také třeba QComboBox. To je okýnko s jedním řádkem textu a šipkou, která vybalí další řádky na výběr. Jak se používá? Ukažme si to na úplně hloupě napsaném ilustrativním příkladu objednávkového systému v restauraci.

from PyQt5.QtWidgets import QApplication, \
    QWidget, QLabel, QPushButton,\
    QHBoxLayout, QVBoxLayout, QComboBox
import sys

class Hospoda(QWidget):
  def __init__(self, *args, **kwargs):
    super().__init__(*args, **kwargs)

    # Ovládací prvky
    self.availableMeals = QComboBox(self)
    self.tables = QComboBox(self)
    self.orderedMeals = QComboBox(self)
    self.orderButton = QPushButton(
        self, text="Objednat")
    self.orderButton.clicked.connect(
        self.order)
    self.doneButton = QPushButton(
        self, text="Vydat")
    self.doneButton.clicked.connect(
        self.done)

    # Rozložení
    self.layout = QVBoxLayout(self)
    self.menuLayout = QHBoxLayout()
    self.menuLayout.addWidget(
        self.availableMeals)
    self.menuLayout.addWidget(self.tables)
    self.menuLayout.addWidget(
        self.orderButton)
    self.orderLayout = QHBoxLayout()
    self.orderLayout.addWidget(
        self.orderedMeals)
    self.orderLayout.addWidget(
        self.doneButton)
    self.layout.addLayout(self.menuLayout)
    self.layout.addLayout(self.orderLayout)
    self.setLayout(self.layout)

    # Data
    self.tables.addItems(["u okna",
      "u dveří", "uprostřed", "salonek"])
    self.availableMeals.addItems(
        ["knedlo-zelo-vepřo",
         "svíčková se šesti",
         "řízek se salátem"])

    self.show()

  def order(self):
    # Sestavení objednávky
    # z aktuálně vybraných položek
    meal = self.availableMeals.currentText()
    table = self.tables.currentText()
    objednavka = meal + " " + table
    self.orderedMeals.addItem(objednavka)

  def done(self):
    # Smazání aktuálně vybrané položky
    index = self.orderedMeals.currentIndex()
    self.orderedMeals.removeItem(index)

app = QApplication(sys.argv)
hospoda = Hospoda()
app.exec()

Všimněte si, že zde poměrně nevybíravě mícháme data s logikou a zobrazováním. To se u jednorázového bastlu dá přežít, pro větší programy si ale příště představíme princip Model–View–Controller (MVC), ve kterém jsou právě tyto tři části odděleny, resp. jeho modifikaci vhodnou pro Qt.

Tentokrát se ale ještě bez teorie obejdeme a budeme pokračovat ve stavbě programu tak, jak nám to přijde pod ruku; v příštím díle se pak dopustíme úklidu. Dovysvětlíme si také, jak se QComboBox používá pořádně, neboť se nám bude pro vysvětlení principu MVC velmi hodit.

Ještě než budeme pokračovat – zatajila jsem vám, že pokud před ukončením spojení pošlete serveru řádek BYE, dostanete zpátky řádek STATS s jednoduchými statistikami.

Úkol 4 [2b]

Upravte odpojovací metodu z úkolu 2 tak, aby před odpojením ještě poslala BYE (nezapomeňte na znak konce řádku!) a zobrazila statistiky v okně.

Zatím si jen tak posíláme se serverem autíčka a chodce sem a tam. Pojďme si napsat program, který už bude skutečně něco simulovat. Začneme mimoúrovňovou křižovatkou, čili nadchodem. Využijeme k tomu informaci o rychlosti aut a chodců, kterou získáme od serveru spolu s autem/chodcem samotným (speed=).

from PyQt5.QtCore import QTimer
from PyQt5.QtWidgets import \
    QApplication, QWidget, QLabel, \
    QPushButton, QVBoxLayout
from PyQt5.QtNetwork import QTcpSocket

import sys

# Obecný cestovatel
class Traveller:
  def __init__(self, id, speed):
    self.speed = float(speed) 
    self.id = int(id)

    self.timer = QTimer()
    self.timer.timeout.connect(self.done)

  # Cestovatel vstupuje do sledovaného úseku
  def start(self, crossing):
    self.crossing = crossing

    # Časovač je v milisekundách
    self.timer.start(1000 * self.roadLength
             / self.speed)

  # Obsluha časovače: cestovatel opouští úsek
  def done(self):
    self.crossing.sendBack(self)

  # Převod argumentů zpět na řetězec
  def strArgs(self):
    return ("id=" + str(self.id)
        + " speed=" + str(self.speed))

class Car(Traveller):
  def __init__(self, *args, **kwargs):
    super().__init__(*args, **kwargs)
    # Sledujeme 500 metrů silnice
    self.roadLength = 500

  def __str__(self):
    return "CAR " + super().strArgs()

class Pedestrian(Traveller):
  def __init__(self, *args, **kwargs):
    super().__init__(*args, **kwargs)
    # Sledujeme 100 metrů chodníku
    self.roadLength = 100

  def __str__(self):
    return "PEDESTRIAN " + super().strArgs()

class Crossing(QWidget):
  def __init__(self, *args, **kwargs):
    super().__init__(*args, **kwargs)

    # Výroba ovládacích prvků
    self.connectButton = QPushButton(
        self, text = "Start")
    self.connectButton.clicked.connect(
        self.connect)

    # Rozložení ovládacích prvků
    self.layout = QVBoxLayout(self)
    self.layout.addWidget(
        self.connectButton)

    # Příprava TCP socketu
    self.socket = QTcpSocket(self)
    self.socket.readyRead.connect(self.read)
    self.socket.connected.connect(
        self.connected)
    self.readBuffer = bytearray()

    self.travellers = {}

    # Zobrazení
    self.setLayout(self.layout)
    self.show()

  def connect(self):
    # Nejdřív se odpoj,
    # pokud už spojení běží
    self.socket.abort()

    # A znovu se připoj
    self.socket.connectToHost(
        "ksp.mff.cuni.cz", 48888)

  def connected(self):
    # Pozdravíme server
    self.socket.write("HELLO\n".encode())

  def read(self):
    # Přečteme všechno, co jsme dostali
    while self.socket.bytesAvailable() > 0:
      self.readBuffer += \
          self.socket.read(128)

    # Rozdělíme na řádky
    lines = self.readBuffer.split(b"\n")

    # Zbytek uložíme na příště
    self.readBuffer = lines.pop()

    # Zpracujeme řádky, které dorazily
    for l in lines:
      stripped = l.decode().rstrip()
      args = stripped.split(" ")
      travellerType = args.pop(0)
      argmap = dict(map(
        lambda x: x.split("="), args))

      if travellerType == "CAR":
        self.addTraveller(Car(**argmap))
      elif travellerType == "PEDESTRIAN":
        self.addTraveller(
            Pedestrian(**argmap))

  def addTraveller(self, traveller):
    # Uložíme si cestovatele
    self.travellers[traveller.id] = \
        traveller

    # Nechť cestovatel vstoupí do oblasti
    traveller.start(self)

  def sendBack(self, traveller):
    # Cestovatel opouští sledovanou oblast
    self.travellers[traveller.id] = None

    # Vrátíme cestovatele serveru
    text = str(traveller) + "\n"
    self.socket.write(text.encode())

# Spuštění celého programu
app = QApplication(sys.argv)
crossing = Crossing()
app.exec()

Výše uvedený program jenom simuluje cestování samotné a řeší komunikaci se serverem. Není tedy vůbec vidět, co se vlastně děje. Váš úkol bude nyní k tomuto napsat úplně jednoduché GUI. Nebojte se během programování používat ladicí výpisy na terminál, odevzdané programy by však neměly obsahovat žádný print.

Úkol 5 [2b]

Dopište do programu zobrazování počtu aut a chodců, kteří jsou aktuálně v oblasti.

Úkol 6 [5b]

Zařiďte, aby program v otevřeném okně zobrazoval polohu všech aut i chodců (například v milimetrech od začátku sledovaného úseku) aktualizovanou každých 250 milisekund.

Stejně jako minule, pokud učiníte všechny požadované úkoly v jednom programu, je možné výsledek odevzdat jako řešení všech úkolů dohromady.

V příštím díle se zaměříme na princip Model–View–Controller a budeme pokračovat ve vývoji jednoduchého simulátoru křižovatky.

Maria Matějka

Řešení