Třetí série třicátého ročníku KSP


Zadání úloh

Zkouškové na Matfyzu? Ne, že by to byla taková hrůza, spíš nezávidím svému trávicímu systému. Zítra mám zkoušku v devět hodin ráno (ráno, snad jste si na matfyzácké pojetí času už zvykli) a kromě obědů v menze jsem zbytek svého stravování řešil bagetami. Ono je to tak hrozně praktické, koupíte je na vrátnici kolejí, je na ně studentská sleva a nemusíte nic vařit. Ale určitě bych na kombinaci sýrových a šunkových baget nechtěl přežít celé zkouškové, i když prý jsou někteří přeživší, kterým se to povedlo.

Venku se už setmělo a je čas na večeři. V kuchyňce si otevřu ledničku, sáhnu po bagetě a chci se vrátit zpátky do pokoje, když vtom se to stane.

Najednou se mi zatočí hlava a před očima se mi udělají mžitky. Chci se chytit dveří, abych nespadl, ale místo toho mávnu rukou do prázdna. Chvíli jsem úplně zmatený a bezmocný. To se mi určitě z těch pitomých baget udělalo špatně… Pak ucítím, jak ležím na pevné zemi. Nejdřív si myslím, že jsem prostě omdlel. Jenže pak zaslechnu divné zvuky, které na matfyzácké koleje moc nepatří.

Nejdřív ucítím silný vítr s podivnou vůní. Pak zaslechnu šumění vln, které naráží na… pobřeží? Otevřu oči. Moje nezdravá strava mi zřejmě musela způsobit nějaké divné halucinace. Jinak si nedovedu vysvětlit, proč teď ležím na písečné pláži a přede mnou je širé moře.

Ať tohle přestane! Než se zase vrátím do normálu, sednu si a budu počítat přicházející vlny, abych se trochu uklidnil.


Praktická opendata úloha30-3-1 Vlnění (9 bodů)


Uvažujte čtvercovou síť představující vodní plochu. Z levého spodního pole se do ostatních polí šíří střídavě bílé a černé vlny. Podívejte se na obrázek, kde tečky jsou části bílých vln a dvojité mřížky jsou části černých vln:

####
...#
##.#
.#.#

Čtvercová síť má v levém spodním poli počátek a směrem doprava a nahoru je nekonečná (obrázek představuje jen malý výřez). Vaším úkolem je zjistit počet čtverců, které představují černé vlny, v zadané obdélníkové oblasti sítě.

Program dostane na vstupu souřadnice levého spodního rohu a horního pravého rohu obdélníku, vždy nejprve číslo sloupce a poté číslo řádku. Číslujeme od nuly a počátek je pochopitelně ve spodním levém poli. Protože zadaný obdélník může být potenciálně rozsáhlý, chceme znát hodnotu výstupu modulo 1000000007 (tedy zbytek po dělení výsledku tímto číslem).

Ukázkový vstup:
1 0
2 3
Ukázkový výstup:
4

Řešení

Z počítání vln mě vytrhne nějaký hlas. „Ty jsi org KSPčka?“ „Ano, to jsem já.“ „Vítám tě v Japonsku. Jestlipak víš, kdo jsem?“

Pozoruji člověka, který se tu právě objevil. Má úplně plešatou hlavu. Říká, že tohle je Japonsko, že by to byl nějaký zenový mnich? Ale pak si prohlédnu jeho oči a dojde mi to. Je to pan Nápověda! Musel si ostříhat vlasy a celkově změnit svoji vizáž, jinak bych ho hned poznal.

„Podle tvého výrazu usuzuji, že už to chápeš. Jsme v Japonsku a všichni Japonci jsou takoví mírní a úslužní, takže tady nechci žádnou zbytečnou potyčku. Stačí, abych ti ukázal, že nemáš šanci utéct.“

Instinktivně se chci otočit a zahájit úprk (i když je otázkou kam), ale s hrůzou zjistím, že to nejde. Vůbec se nemůžu pohnout, ani nohama, ani rukama, nijak! Jako kdybych vězel v nějaké svěrací kazajce. V Nápovědově ruce se objeví drobná černá krabička.

„Tohle se mi tady podařilo sehnat. Dokáže to na docela velkou dálku zmrazit pohyby jakéhokoliv člověka. Dýchat ti to dovolí, ale nic dalšího. Umí to zmrazit i víc lidí najednou.“


Teoretická úloha30-3-2 Zmrazovač (10 bodů)


Pan Nápověda pověřil dva ze svých agentů, aby znehybnili co nejvíce nepřátel. Nepřátelé stojí na rovné cestě o celkové délce K a pro každého z nepřátel znáte jeho pozici P, 0 ≤ P ≤ K, P ∈N. Každý z agentů má k dispozici znehybňovací zařízení, které zmrazí jakéhokoliv nepřítele, jehož vzdálenost k agentovi je menší nebo rovna X.

Máte zadané parametry K, X a pozici každého nepřítele s tím, že nepřátelé jsou už na vstupu seřazeni podle své pozice. Najděte dvě celočíselné pozice na cestě, kam si mohou stoupnout agenti, aby znehybnili co největší množství nepřátel.

Příklad ukazuje úlohu s K = 14X = 2. Dokážeme zmrazit všechny nepřátele, pokud umístíme agenty na polohy 6 a 10 (vyznačené trojúhelníčkem).

Příklad úlohy

Pro jistotu ještě opakujeme: pozice nepřátel i agentů jsou celočíselné.

Řešení

„Ale jak jsem se sem, do háje, dostal?“ ptám se. Nápověda se zasměje. „Že sis vzal něco na památku z mého bunkru?“ „No, zkoumali jsme nějaké věci, které se tam našly. Já si vzal na kolej takové divné těžítko, chtěl jsem to, až skončí zkouškové, rozebrat…“

„To tvoje těžítko byl experimentální teleportér,“ vysvětlí mi. „Asi se nějakým omylem zapnul. Můžeš být vlastně rád, že jsi naživu a že tě to neposlalo třeba na zemskou oběžnou dráhu – někteří zvědavci, kteří to zkoušeli, skončili takhle ošklivě. Poslední firmware, který se tam nahrál, teleportoval lidi do blízkosti mé osoby, proto jsi skončil tady. Kdyby to zařízení bylo trochu přesnější a spolehlivější, hodně by mi to ušetřilo přesuny.“


Teoretická úloha30-3-3 Teleportér (9 bodů)


Pan Nápověda kdysi vybudoval řadu N tajných základen. Ty jsou očíslované a platí, že jediná cesta z i-té do (i+1)-té základny vede tunelem o délce Di, což je kladné číslo. Pro cestu mezi dvěma vzdálenějšími základnami je tedy nutné projít všechny tunely mezi nimi. Hlavní sídlo pana Nápovědy se nachází v první základně a uvažujeme veličinu Mi jako délku nejkratší cesty z i-té do první základny.

Spočtení Mi je při tomto zadání triviální (prostě sečteme délky všech tunelů mezi základnami). Výzkumnému týmu se však podařilo vyrobit teleportér. Chtějí vybrat dvě základny, mezi kterými bude možnost okamžitého přesunu – jako bychom mezi ně přidali nový tunel s délkou 0. Při cestách mezi jinými základnami je samozřejmě na část cesty možné teleport využít také.

Pan Nápověda chce umístit teleportér takovým způsobem, aby se co nejvíce zrychlila cesta do první základny. Vyberte, do jakých dvou základen umístit teleportér, aby maximum všech Mi (pro všechny základny) bylo co nejmenší.

Pozor, zvláště v této úloze chceme důkaz správnosti vašeho řešení.

Na obrázku vidíte zadání úlohy s jediným správným řešením – nejdelší cesta vede z vrcholu mezi tunely délky 3 a 5, kdy musíme projít tunelem délky 5 a potom teleportérem.

Příklad úlohy

Řešení

Nápověda si otráveně povzdychne, jako by ten rozhovor trval až moc dlouho. „Když jste zničili můj bunkr, přišel jsem o všechno. Pomocí jednoho teleportéru jsem se přenesl do Tokia, kde jsem měl aspoň nějaké kontakty. Nic z mých vynálezů se ale nezachovalo. Zmohl jsem se na útok s tím počítačovým virem, ale jinak musím celé své impérium vybudovat znovu… Proč ti to vlastně říkám? Taky nemusíš vědět všechno,“ usměje se. Znovu vytáhne znehybňovací krabičku, stiskne na ní tlačítko a já omdlím, tentokrát opravdově.

* * *

Když přijdu k sobě, jsem v nějaké temné kobce, jen spoře osvětlené poblikávající zářivkou. Začínám mít dojem, že tu zítřejší zkoušku nestihnu.

Jsou tady dveře, ale samozřejmě zamčené. V rohu místnosti se nachází stůl, židle a na stole zapnutý notebook. Na displeji se postupně zobrazují červené a zelené tečky. V rohu svítí nápisy: hmotaantihmota. Pak začne blikat jiný nápis: odděl je! Tak si sednu a začnu to řešit. Nemůžu si pomoci, skoro to vypadá, že mě Nápověda přihlásil do nějaké programátorské soutěže.


Teoretická úloha30-3-4 Hmota a antihmota (12 bodů)


Kuchařková úlohaJednomu z pracovních týmů pana Nápovědy se podařilo najít způsob, jak od sebe oddělit částice hmoty a antihmoty. Protože se ale stále jedná o experiment, potřebovali by ověřit, zda jsou od sebe odděleny skutečně dokonale. Pro jednoduchost budeme uvažovat jen částice ve dvourozměrném prostoru.

Dostanete k dispozici seznamy částic hmoty a částic antihmoty. Každá částice je popsána dvěma čísly, které představují její souřadnice. Hledáme přímku, která rozdělí plochu tak, že všechny částice hmoty jsou na jedné straně a všechny částice antihmoty na druhé straně. Zjistěte, zda taková přímka vůbec existuje, a pokud ano, určete její pozici.

Lehčí variantaLehčí varianta (za 7 bodů): Zjistěte jen, zda přímka existuje, nebo ne.

Řešení

Tohle mi nějaký čas zabralo. Jakmile jsem poslal řešení, notebook potemněl. Nic nenasvědčuje tomu, že bych měl teď něco dělat. Slyším, že za dveřmi neustále někdo prochází. Nejspíš to je nějaká frekventovaná chodba. Vůbec, jak může být tahle základna velká? A kolik lidí tu pracuje? Pokud takové skupině velí zločinec, jak si zařídí, aby se jeho podřízení třeba nevzbouřili?


Teoretická úloha30-3-5 Rozbití skupin (8 bodů)


Pan Nápověda velí japonské tajné základně, kde se nachází velké množství personálu z různých částí země. Protože ale své podřízené dvakrát nerozmazluje co se týče jídla a volného času, má obavy ze vzpoury proti své osobě. Taková vzpoura by vyžadovala součinnost více lidí a Nápověda si všiml, že nejvíce si na základně rozumí lidé se stejným místem původu. Chtěl by proto snížit pravděpodobnost toho, že se takoví lidé budou často setkávat.

Základnu tvoří jedna dlouhá chodba, na níž se za sebou nachází N stolů, každý stůl připravený pro jednoho zaměstance. Každý zaměstanec může pocházet právě z jednoho z P různých míst původu. V aktuální situaci jsou některé stoly neobsazené, jiné jsou obsazeny zaměstancem, jehož místo původu známe.

Nápověda chce přijmout zaměstance na každé zatím neobsazené pracovní místo, přičemž u každého místa si může vybrat, z jakého místa původu bude pocházet nový pracovník. Aby se však zaměstanci nemohli tak snadno domluvit na převratu, má Nápověda požadavek: nikdy nesmí dojít k tomu, aby vedle sebe sedělo více než M zaměstanců se stejným místem původu. Zároveň ale nechce přesouvat zaměstance, kteří už na základně pracují.

Pro zadané N, M, P a popořadě popis každého stolu (neobsazený/obsazený zaměstancem s nějakým místem původu) zjistěte, kolik existuje různých možností, jak doobsadit prázdné stoly, aby byl zachovaný Nápovědův požadavek. Dvě možnosti doobsazení jsou různé, pokud se alespoň u jednoho zaměstance liší místo původu.

Příklad: Máme N = 7, M = 2, P = 2, a chodbu zadanou takto: ABB.AB. (AB označují dvě různá místa původu, tečka prázdné místo). Existují dvě různá řešení: ABBAABAABBAABB. Prázdné místo nalevo musí být doplněné „áčkem“, protože by se jinak vyskytla tři „béčka“ vedle sebe. Prázdné místo napravo může být doplněné jakkoliv.

Řešení

Ozve se divné plácnutí a já uvidím, že na zem spadla nějaká věc. No ne! To je bageta, kterou jsem měl na koleji! Jak se tady asi vzala?

Odpověď přijde vzápětí. Z rohu naproti místu, kde sedím, přijde záblesk a do cely se vkutálí Jirka. Další záblesk a vedle něj přistane Filip. Mám tu zachránce!

„Já jsem měl tušení, že to tvoje těžítko byl nějaký teleportér,“ řekne Filip, „ale nevěřil jsem tomu, že by se Nápověda dostal technicky takhle daleko. Když jsi zmizel, tak ten teleportér zůstal na tvém stole. Rychle jsem ho rozebral a trochu zbastlil, aby dokázal přenášet lidi do tvé blízkosti. Pak jsem poslal bagetu, abych si ověřil, že to funguje.“

„Ale jak se dostaneme zpátky?“ zajímá mě. Jirka z kapsy vytáhne předmět o velikosti těžítka, podobný tomu mému. „Naštěstí byl ve věcech z bunkru ještě jeden teleportér. Vezme nás zpátky do Prahy na koleje. Ale není čas na nějaké řeči, hned musíme pryč!“ Jirka natáhne ruku, aby byl teleportér mezi námi, a chce ho spustit, když vtom se otevřou dveře a v nich stojí Nápověda. V ruce drží povědomou krabičku a já znovu cítím, jak mám ztuhlé a nehybné nohy. Jirkovi vypadne teleportér z ruky a spadne na zem. Nestihli jsme to!

„Vida, další návštěva z Prahy,“ řekne. „Moc díky za vyřešení úlohy,“ obrátí se na mě. „To je poslední věc, která ještě byla potřeba pro dokončení antihmotové bomby. Určitě víš, co se stane, když se srazí hmota s antihmotou – uvolní všechnu svoji energii.“

Nápověda si všimne teleportéru, který Jirkovi spadl na zem. „Výborně, tímhle jste se chtěli dostat domů? Technologie na výrobu teleportérů se vyrábí dost těžko a jen tak bych si ji tu neobstaral… ale vy jste mi o mnoho ulehčili práci.“

Za Nápovědou se objeví člověk poměrně malého vzrůstu, není mu moc v tom šeru pořádně vidět do tváře. Předá Nápovědovi podivný, kulatý předmět. „Co asi bude dělat tahle krabička?“ ptám se.

„Tahle krabička dokáže vyhodit do vzduchu pár budov v centru města. Nic moc? Tak ji zvětšíme na dvojnásobek a už dokáže srovnat se zemí celou městskou čtvrť. Další pokračování si jistě dokážete představit. A když už tady máte ten zbastlený teleportér, rovnou tu bombu pošlu přes něj. Bude to taková malá zkouška.“

To je konec, dívám se na Jirku. Co by nám teď mohlo pomoci?

Temnotu místnosti přeruší záblesk. Z něj se prudce vyřítí další člověk. To je Janka! Jak nemůže zastavit, porazí Nápovědu na zem. Zmateně na nás zamžourá.

„Na stole ste mali také divné…“

„Nemusíš nic vysvětlovat,“ přeruší ji Jirka. Jak Nápověda spadl, muselo se mu něco stát se zmrazovačem. Už se zase můžeme hýbat. Na nic nečekám a chňapnu po teleportéru, který byl až dosud v držení pana Nápovědy. Předám ho Jirkovi, ten zakřičí: „Vezměte se za ruce!“ Všímám si, že bomba, která taky vypadla padouchovi z rukou, začala slabě zářit a bzučet. Ale to už Jirka zapnul teleportér a mizíme pryč, do bezpečí!

* * *

Nedaleko Tokia došlo k podzemnímu výbuchu, japonská armáda tvrdí, že o ničem neví, čtu na displeji telefonu. Oblast prý byla uzavřena a je pod přísnou ochranou, některým novinářům se ale přece jenom podařilo proniknout dovnitř a nafotit zbytky něčeho, co vypadá jako tajná základna.


Teoretická úloha30-3-6 Střežení oblasti (11 bodů)


Japonská policie se snaží zamezit vstupu do ohraničené oblasti, kde se vyskytovala základna. Má ale málo personálu, a tak chce posílat své lidi jen na ty části hranice, kam zrovna vyjeli zvědaví novináři. To se navíc může v čase měnit.

Představte si hranici jako nekonečnou přímku s počátkem, jakýkoliv bod na přímce lze jednoznačně určit podle vzdálenosti od počátku (ta je kladná, pokud je bod napravo od počátku, nebo záporná, pokud je nalevo). Na tuto hranici posíláme hlídkovat stráž. Jejich velitel po sobě zadává N instrukcí, každá buď „hlídejte hranici mezi body AB“, nebo „přestaňte hlídat hranici mezi body AB“. A je vždy menší než B (tj. bod určující A je vždy nalevo od B). Na začátku se nehlídá žádná část hranice.

Může se stát, že kvůli první instrukci se sloučí dva nebo víc hlídaných úseků do jediného dlouhého úseku, naopak druhá instrukce může rozdělit jeden souvislý úsek do menších úseků. Také lze nařídit hlídání oblasti, která už (třeba jen zčásti) hlídaná je, nebo zastavit hlídání oblasti, která (třeba jen zčásti) hlídaná není.

Chceme, abyste po každé instrukci odpověděli, kolik je souvislých oblastí, které jsou střežené.

Například můžete dostat následující řadu instrukcí. Vpravo od instrukce se nachází počet souvisle střežených oblastí po provedení instrukce.

Hlídejte [0,1] 1
Hlídejte [2,4] 2
Hlídejte [1,3] 1
Hlídejte [10,20] 2
Přestaňte hlídat [15,16] 3

Řešení

Tohle dobrodružství mi zabralo skoro celou noc. Cítím se jako zombík a podobně asi vypadám, ale je dost možné, že jsme Nápovědu konečně zničili. Za chvíli mi začíná ta zkouška, na kterou jsem se učil, tak uvidíme, jaký bude výsledek. Nemá někdo po ruce bagetu?

Kuba Maroušek


Seriálová úloha30-3-7 Funkce očima assembleru (15 bodů)


Ve druhém dílu seriálu jsme se naučili základní operace s pamětí, takže již umíme napsat program, který opravdu dělá něco užitečného – například řadí čísla podle velikosti. Tentokrát se naučíme vytvářet a volat funkce. To je asi poslední důležitá konstrukce z běžných (procedurálních) programovacích jazyků, na kterou jsme se zatím nepodívali.

Pravděpodobně jste se s funkcemi ve svém programátorském životě již setkali, takže je nemusíme složitě představovat. Funkce je zkrátka blok kódu, kterému na začátku předáme vstupy (argumenty), on je zpracuje a něco z nich spočítá. Navíc může provést nějaký vedlejší efekt, například vypsat číslo na obrazovku.

Funkce nám umožňují členit si práci na menší části, takže nemusíme při programování myslet na všechny detaily najednou. A také díky nim můžeme snadno zamezit opakování kódu – pokud stejné operace potřebujeme provádět na více místech, jednoduše místo opakování celé posloupnosti instrukcí vždy zavoláme tutéž funkci.

První pokus o funkci

Jak si pořídit něco jako funkci v assembleru? Pojďme to vyzkoušet na triviálním příkladu funkce, která dostane dvě čísla a vrátí jejich součet.

Především se dohodneme, že vstupy budeme předávat v registrech r0 a r1 a výsledek vrátíme v r0. Na nějaké místo v programu napíšeme kód naší funkce a označíme jeho začátek návěštím odpovídajícím názvu funkce.

Samotné zavolání bychom pak provedli uložením parametrů do správných registrů a skokem na ono návěští. Tím ale ještě zdaleka nemáme vyhráno. Hlavní výhoda funkcí spočívá v tom, že jednu funkci můžeme zavolat z více míst v kódu. Funkce se tedy musí umět vrátit na to místo, odkud jsme ji zavolali.

Jak to pozná? Mohlo by nás napadnout funkci předat jako jeden z parametrů adresu, na kterou se má vrátit (tzv. návratovou adresu). To je adresa instrukce následující hned po skoku, který funkci zavolal. Funkce by tedy provedla svou práci a na závěr by jen skočila na adresu, kterou takto dostala v některém registru (musíme mít samozřejmě předem domluveno ve kterém, tak použijme třeba r2).

Pro tento závěrečný skok existuje instrukce BX (Branch and eXchange). Proč má v názvu zrovna exchange, je na delší povídání a teď to není důležité. Zatím se spokojíme s tím, že jako argument bere registr a provede skok na adresu, která je v něm uložena.

Když si vzpomeneme, že při čtení registru pc dostaneme automaticky adresu, která je o dvě instrukce dál, dostaneme velmi jednoduchý kód, kterým funkci předáme správnou návratovou adresu. Naše první funkce bude vypadat následovně.

 MOV  r0, #123 @ první argument
 MOV  r1, #456 @ druhý argument
 MOV  r2, pc  @ adresa instrukce MOV r3, r0
 B   secti
 MOV  r3, r0  @ výsledek funkce uložíme do r3
 B   konec

secti:
 ADD  r0, r1  @ funkce vrací výsledek v r0
 BX  r2

konec:

Všimněte si nepodmíněného skoku na návěští konec. V našem simulátoru program skončí tím, že dojde na konec souboru. Kdybychom skok vynechali, bude se po provedení MOV r3, r0 automaticky provádět následující instrukce, což by byla naše funkce na sčítání. Tentokrát by jí ale nikdo nepředal novou informaci o návratové adrese, takže by skočila opět na stejné místo a celý program by se tak zacyklil.

Protože volání a návrat z funkcí je velmi častá operace a nebyli jsme první, koho napadlo předávat funkci návratovou adresu v nějakém registru, je na ARMu zvykem používat k tomuto účelu registr r14 přezdívaný také lr (Link Register). Pak můžeme pro samotné volání použít šikovnou instrukci BL (Branch with Link), která sama uloží správnou návratovou adresu do lr a pak skočí na zadané místo.

Náš příklad se sčítáním bychom pomocí BL mohli zjednodušit takto:

 MOV  r0, #123
 MOV  r1, #456
 BL  secti
 MOV  r3, r0
 B   konec

secti:
 ADD  r0, r1
 BX  lr

konec:

Zásobník

Všimněte si, že dosud je celý náš kód vzájemně velmi provázaný. Musíme pořád myslet na to, které registry kde na co používáme, abychom jejich obsah nedopatřením nepřepsali něčím jiným. To je s rostoucí velikostí programu čím dál těžší.

Brzy také v popsaném postupu narazíme na jednu slabinu. Jak z jedné funkce zavolat funkci jinou tak, abychom si nepřepsali návratovou adresu v link registru? Mohli bychom si ji před zavoláním funkce někam uložit. Ale kam, abychom si ji nepřepsali tam?

S řešením nám pomůže zásobník. Možná jste o něm již někdy něco zaslechli. V plné (informatické) obecnosti je to datová struktura, do které můžeme v nějakém pořadí ukládat data a v opačném je zase vybírat – tedy poslední vložený prvek bude první, který vyndáme.

Zásobník si zvládneme vyrobit sami. Vyhradíme pro něj souvislou oblast paměti a dohodneme se, že ji budeme zaplňovat shora dolů (od nejvyšších adres k nejnižším). Jedním registrem si budeme ukazovat na vrchol zásobníku, tedy poslední vloženou hodnotu. Nenechte se mýlit tím, že vrchol zásobníku leží na nejnižší využité adrese.

Vložení prvku na zásobník pak bude spočívat ve snížení tohoto ukazatele a uložení nové hodnoty. A naopak vyndání prvku nejprve načte hodnotu a poté zvýší ukazatel na vrchol zásobníku.

Důležité je uvědomit si, že zásobník nám stačí jeden, společný pro celý program. Libovolné funkci dovolíme si na něj uložit, cokoliv potřebuje, pod jednou podmínkou: než funkce skončí, musí vždy ze zásobníku odebrat vše, co do něj sama přidala. Tím zaručíme, že když si na zásobník něco odložíme na začátku funkce, například hodnotu link registru, a následně zavoláme nějaké další funkce, tak na závěr můžeme ze zásobníku naše data zase bez problému přečíst, aniž bychom museli hledat, kde jsou.

Zbývá se domluvit, který registr budeme používat jako ukazatel na zásobník. Protože se zásobníkem samozřejmě návrháři ARMu také počítali, vyhradili pro něj registr r13 a zavedli pro něj přezdívku sp (Stack Pointer).

K ukládání na zásobník se hodí instrukce PUSH {registr}. Ta odečte od sp 4 a na takto spočítanou adresu zapíše obsah zadaného registru. Instrukce POP {registr} provede inverzní operaci: z adresy uložené v sp přečte číslo, uloží ho do registru a nakonec zvýší sp o 4.

To se dá zapsat i jinými instrukcemi: Místo PUSH {registr} bychom mohli provést STR registr,[sp,#-4]! a instrukci POP {registr} nahradit za LDR registr,[sp],#4.

Skutečný PUSH a POP jsou ovšem mnohem mocnější: do složených závorek můžete napsat více registrů, například PUSH {r0-r3,r7}. Dodejme, že registry jsou do paměti uloženy v rostoucím pořadí čísel, ten s nejmenším číslem skončí na nejnižší adrese, tedy na vrcholu zásobníku.

Ještě dodejme, že na některých jiných architekturách procesorů se zásobník používá i k ukládání návratové adresy z funkce (místo lr). Obvykle existuje instrukce CALL, která PUSHne návratovou adresu a skočí na začátek funkce, a instrukce RET, která POPne adresu a skočí na ni.

Rekurzivní funkce: faktoriál

Dejme to všechno dohromady a pojďme si napsat funkci počítající faktoriál čísla (Faktoriál z n se značí n! a je roven 1·2·3·… ·n.). Obdobně jako v předchozím případě dostane argument v registru r0 a také v něm vrátí výsledek.

Funkci napíšeme s využitím rekurze – bude volat sama sebe. Faktoriál čísel 0 a 1 je jednoduchý, je to jednička. Pro všechna ostatní čísla využijeme toho, že n! = n ·(n-1)!.

Celý kód včetně volání funkce bude vypadat následovně:

 MOV r0, #7  @ Spočítáme faktoriál sedmi
 BL  faktorial
 @ ... zde pokračuje hlavní program

faktorial:
 CMP  r0, #1  @ porovnáme vstup (n) s 1
 MOVLS r0, #1  @ pro 0 a 1 vrátíme 1
 BXLS lr    @ a hned skončíme
 PUSH {r4, lr} @ uložíme registry na zásobník
 MOV  r4, r0  @ r4 = n
 SUB  r0, #1  @ r0 = n-1
 BL  faktorial @ r0 = (n-1)!
 MUL  r0, r4  @ r0 = n*(n-1)!
 POP  {r4, lr}
 BX  lr

Nejprve porovnáme argument funkce s číslem 1. Pokud je menší nebo roven, chceme vrátit jedničku. Protože návratovou hodnotu předáváme ve stejném registru, v jakém dostaneme argument funkce, stačí nám provést dvojici instrukcí MOV r0, #1 a BX lr a máme hotovo. V příkladu výše se vyhýbáme dalšímu skákání a obě instrukce zapisujeme rovnou v podmíněné variantě, takže se provedou právě tehdy, kdy je r0 ≤ 1.

Následně uložíme na zásobník ty registry, které budeme v průběhu měnit. Protože budeme volat funkci s argumentem n - 1, potřebujeme si někde (v našem případě v r4) uložit původní hodnotu z r0. Pak zavoláme funkci faktorial na o jedna menším čísle a až se vrátí, výsledek vynásobíme zapamatovanou hodnotou.

Na závěr zbývá vrátit zásobník a registry r4 a lr do původního stavu a vrátit se skokem na adresu v lr.

Volací konvence

Při programování funkcí jsme vždy museli určit, ve kterých registrech se předává který argument a kde výsledek. Bylo by ale nešikovné pokaždé to vymýšlet znovu a u každé funkce, kterou voláme, vzpomínat, jaké má rozhraní. Proto se lidé shodli na takzvané volací konvenci – souboru pravidel určujících, jak se volají funkce.

Na ARMu je situace jednoduchá, protože konvence vznikla spolu s procesorem a používají ji prakticky všichni: nejen programátoři v assembleru, ale i autoři překladačů dalších programovacích jazyků. (Jinde to může být jinak: pro architekturu x86 existuje mnoho různých konvencí pro různé operační systémy a programovací jazyky.)

Význam registrů r14 (lr) a r13 (sp) jsme si již prozradili. První – link register – obsahuje adresu, na kterou se má funkce vrátit. Pokud tedy funkce chce zavolat jinou funkci, musí si tuto hodnotu někam uložit.

Druhý – stack pointer – ukazuje stále na zásobník a musíme jej vrátit ve stejném stavu, v jakém jsme jej dostali. To zaručíme nejlépe tím, že funkce vždy zavolá instrukci POP na tolik hodnot, kolik jich tam předtím sama uložila pomocí PUSH.

Registry r0-r3 se používají (postupně) na předání prvních čtyř argumentů funkce a slouží i pro návratovou hodnotu. Právě kvůli využití jako argumenty, existují pro tyto registry ještě alternativní jména a1-a4 (pozor na posun čísel o jedna). Se všemi těmito čtyřmi registry si funkce může dělat, co chce. Můžete si do nich klidně ukládat mezivýsledky a nikdo se nebude zlobit, když je nevrátíte v původním stavu.

Registry r4-r11 jsou určené pro ukládání lokálních proměnných uvnitř funkce. Funkce je musí vrátit ve stejném stavu, v jakém je dostala. Právě díky využití registrů r4-r11 pro lokální proměnné (variable) dostaly tyto registry ještě alternativní názvy v1-v8. Silně doporučujeme používat pouze jeden typ jmen, jinak se v číslování snadno ztratíte. My zůstaneme u názvů s písmenem r. (Pro úplnost poznamenejme, že registr r9 může mít někdy speciální význam a není pak pro funkce použitelný ani jako proměnná. V našem prostředí se to ale nestane.)

Těchto volacích konvencí jsme se drželi již v příkladu s výpočtem faktoriálu. Před použitím registru r4 pro lokální proměnnou jsme ho uložili na zásobník. Díky tomu jsme ale měli zaručeno, že nám její hodnotu naše funkce sama nezmění.

Zbývá nám registr r12, čili takzvaný Intra-Procedure call scratch register alias ip. To nám říká, že se s ním během volání funkce může stát cokoli. Používá se třeba při volání funkcí z dynamicky linkovaných knihoven (k přesnému mechanismu se v našem úvodním seriálu nedostaneme). Pokud ale píšete krátkou funkci, která již nic dalšího nevolá, můžete tedy použít i tento registr zcela dle libosti.

Vynechali jsme ještě registr r15 (pc), který se přirozeně posouvá s každou instrukcí, takže nemá smysl jej příliš rozebírat.

Úkol 1 [2b]

Napište funkci, která dostane dva parametry: číslo N≥ 3 a adresu A. Funkce přečte N-prvkové pole čísel uložené od adresy A a vrátí jako výsledek třetí největší číslo. Řiďte se volací konvencí.

Intermezzo #1: Instrukce LDM a STM

Mimochodem, instrukce PUSH a POP jsou jenom speciální případy mnohem obecnějšího mechanismu pro přenos více registrů najednou. Jelikož se nám bude za chvíli hodit, pojďme se na něj podívat pořádně.

Jedná se o osm instrukcí tvaru

    (LD|ST)M(I|D)(B|A) registr!, {seznam registrů}

První dvě písmena říkají, zda se data budou načítat z paměti (LoaD), nebo ukládat do paměti (STore). Zadaný registr určuje adresu v paměti, ale ta se ještě zvýší (Increment) nebo sníží (Decrement), a to před použitím (Before) nebo po něm (After). Pokud je uveden vykřičník, adresa se následně zapíše zpět do registru. Registry v seznamu jsou zpracovávány postupně, v režimu I od nejnižšího čísla k nejvyššímu, v režimu D opačně.

Například LDMIA sp!, {r0,r1} vezme adresu z sp, přečte z ní číslo do r0, pak ji zvýší o 4, přečte z ní číslo do r1, opět ji zvýší o 4 a nakonec ji uloží zpět do sp. Je to tedy POP. Podobně STMDB sp!, {r0,r1} je PUSH.

Úkol 2 [3b]

Napište co nejrychlejší funkci, která vyplní velký blok paměti nulami. Jako argumenty dostane počáteční adresu bloku a jeho velikost v bajtech. Dodržujte volací konvenci. Minimalizujte celkový počet provedených instrukcí, ale nepoužívejte nezarovnané přístupy k paměti (třeba čtení 32-bitového čísla z adresy, která není dělitelná čtyřmi).

Intermezzo #2: Daleká cesta za konstantami

Ještě si dopřejme jednu odbočku. Zatím jsme v programech používali všelijaké konstanty, ale až na konci minulého dílu jsme si přiznali, že přímo do instrukce jdou zakódovat jen ve speciálních případech. Podívejme se, co si počít, když se konstanta do instrukce nevejde.

Jedna z možností je konstantu do registru dostat nadvakrát. K tomu slouží instrukce MOVW registr, #hodnota a MOVT registr, #hodnota. Obě jsou zakódované speciálním způsobem, takže hodnota může být libovolné 16-bitové číslo. Přitom MOVW toto číslo uloží do nižších 16 bitů registru a vyšších 16 vyplní nulami, zatímco MOVT uloží číslo do vyšších 16 bitů a nižších 16 nechá na pokoji. Můžeme tedy udělat třeba

 MOVW R0, #0x5678 @ R0 = 0x00005678
 MOVT R0, #0x1234 @ R0 = 0x12345678

Kdybychom chtěli do registru dostat adresu nějakého návěští, můžeme si ji od překladače nechat rozpůlit:

 MOVW R0, #:lower16:funkce
 MOVT R0, #:upper16:funkce

Další způsob je říci překladači, ať konstantu uloží do paměti jako posloupnost bajtů, a pak ji odtamtud přečíst. Zkusme do programu napsat

 .BYTE 0x12, 0x34, 0x56, 0x78
 .WORD 0xABADCAFE
 .ASCII "kolemdokola"
 .ALIGN 4

Tím jsme řekli překladači, aby místo instrukcí vygeneroval nejprve čtyři bajty s určenými hodnotami, pak určené 32-bitové slovo, posloupnost bajtů kódujících znaky řetězce (pozor, není ukončena nulovým bajtem) a nakonec zarovnání na adresu dělitelnou čtyřmi – to je potřeba, pokud za tímto blokem následují ještě nějaké instrukce, ty musí být zarovnané. Všimněte si tečky na začátku: ta překladači říká, že nemá očekávat instrukci assembleru, nýbrž direktivu překladače.

Pro přečtení konstanty se hodí jedna speciální forma instrukce LDR. Ta se v assembleru píše jako

    LDR cílový-registr, zdrojová-adresa

ale ve skutečnosti se přeloží na adresu vypočítanou sečtením pc s malým offsetem uloženým v instrukci. Můžeme se pomocí ní tedy snadno odkazovat na data uložená v paměti blízko instrukce, která je používá. Samozřejmě si musíme dávat pozor na to, aby se procesor data nepokoušel provádět jako instrukce. Šikovné místo pro data tudíž leží za instrukcí BX uzavírající funkci.

Pojďme se podívat na příklad: následující funkce vynásobí svůj argument rychlostí světla.

nasob_c:
 LDR R1, rychlost_svetla
 MUL R0, R1  @ výsledek = argument * R1
 BX  lr
rychlost_svetla:
 .WORD 299792458 @ m/s

Jako konstantu můžete použít i adresu nějakého návěští, např. .WORD nasob_c.

Existuje milá zkratka:

    LDR cílový-registr, =konstanta

Ta načte do registru danou konstantu, která může být libovolné 32-bitové číslo (případně návěští). Proč jsme vymýšleli kolem konstant takové komplikace, když se to dá zařídit jednou instrukcí? On je to tak trochu podvod a tato zkratka není instrukce. Ve skutečnosti se LDR r0, =0x12345678 přeloží na:

 LDR r0, const_1
 ...
const_1:
 .WORD 0x12345678
Jen vám kompilátor sám najde pro uložení konstanty v programu vhodné místo (typicky taky za koncem funkce).

Kam s ním? aneb zase zásobník

Když jsme popisovali volací konvenci, tiše jsme předpokládali, že argumenty funkce jsou nejvýše čtyři a každý z nich se vejde do 32-bitového registru. Co si počneme, když na tato omezení narazíme?

S rozměrnějšími datovými typy si poradíme snadno: předáme je rozsekané ve více registrech. To by se mohlo hodit, kdybychom chtěli počítat třeba s 64-bitovými čísly.

Horší je, když nám dojdou registry vyhrazené pro předávání argumentů (přeci jenom, jsou jenom čtyři). Tehdy konvence káže předat zbývající argumenty na zásobníku, a to tak, aby první z nich byl uložený na nejnižší adrese. Pokud je tedy budeme ukládat instrukcí PUSH, musíme začít posledním argumentem.

Zavolaná funkce si argumenty ze zásobníku přečte, ale ponechá je tam (k tomu se hodí instrukce LDMIA bez vykřičníku). Odstranění ze zásobníku má na starost volající, až mu funkce zase předá řízení. Tím pádem se funkce nerozbije, pokud jí někdo předá více parametrů, než čekala.

Podobně si poradíme, pokud naše funkce potřebuje víc lokálních proměnných, než se jí vejde do registrů. Prostě si vyhradí místo na zásobníku odečtením od sp a do tohoto místa ukládá své proměnné, které adresuje relativně k sp. Také místo může využívat na argumenty podřízených funkcí. Než se vrátí, uvede sp do původního stavu.

Někdy je nepohodlné, že sp se neustále mění při dočasném odkládání hodnot na zásobník různými PUSHi. Tehdy může být příjemnější zkopírovat si na začátku funkce sp do nějakého jiného registru a adresovat pomocí něj (na kladných offsetech jsou pak argumenty, na záporných lokální proměnné). Často se k tomu používá registr r11, říká se mu frame pointer a v této roli se značí fp.

Podívejme se na příklad funkce s argumenty x1,… ,x6, která vrátí největší z x4, x5, x6. Hodí se nám použít podmíněnou variantu instrukce MOV.

 MOV  r0, #5    @ x_5
 MOV  r1, #6    @ x_6
 PUSH {r0,r1}    @ na zásobníku x_5 a x_6
 MOV  r0, #1    @ x_1
 @ podobně r1-r3 pro x_2 až x_4
 BL  max456
 ADD  sp, #8    @ smažeme x_5 a x_6
 @ ... zbytek programu

max456:
 PUSH {r4,r5,fp}  @ uložíme, co budeme měnit
 ADD  fp, sp, #12  @ fp ukazuje na původní sp
 LDMIA fp, {r4,r5}  @ přečteme x_5 a x_6
 MOV  r0, r3    @ x_4
 CMP  r0, r4    @ x_5
 MOVLO r0, r4
 CMP  r0, r5    @ x_6
 MOVLO r0, r5
 POP  {r4,r5,fp}
 BX  lr

Úkol 3 [3b]

Napište funkci s proměnlivým počtem argumentů, která vrátí součet všech svých argumentů. Jelikož nemůže poznat, kolik argumentů dostala, zastaví se na prvním nulovém argumentu.

Krutá pravda o našem simulátoru

Nemůžeme to déle skrývat, pravda musí vyjít najevo: náš simulátor assembleru (http://ksp.mff.cuni.cz/viz/asm) je ve skutečnosti překladačem Céčka, do kterého jsou jenom vložené assemblerské instrukce (pomocí GCCčkové direktivy asm). Okolo assemblerských instrukcí se nachází jednoduchá obálka, která jenom posbírá hodnoty z registrů a předá je k vypsání obyčejné Céčkové funkci printf.

Takové printf je typickým příkladem funkce s proměnlivým počtem argumentů. Jako první argument dostane formátovací řetězec (přesně řečeno ukazatel na místo v paměti, kde začíná posloupnost znaků ukončená nulovým bajtem). Tento řetězec vypíše a kdykoliv v něm narazí na nějakou kombinaci znaků začínajících procentem, vypíše místo ní další argument. Speciálně %d nechá vypsat číslo v desítkové soustavě, %x šestnáctkové číslo a %s řetězec.

Nejspíš už vás to napadlo, ale pro jistotu dodáme, že název libovolné Céčkové funkce lze použít jako návěští a dá se s ním dělat cokoli, co s assemblerovými návěštími – např. na něj skočit.

Úkol 4 [3b]

Když je simulátor takový švindl, který si jen tak volá Céčkové printf, pojďme si ho ze simulovaného assembleru také zavolat. Napište program, který v simulátoru vypíše 100 číslovaných řádků s textem „Nebudu si číst pod lavicí popis instrukční sady ARMu.“.

V králíka se proměň!

Nakonec se podíváme na jednu specialitu: programy, které modifikují samy sebe. Teoreticky to není nic podivného – stejně jako jakákoliv data, program je v paměti také uložen jako posloupnost bajtů, takže do něj jde zapisovat (tedy pokud nám to operační systém nezakáže). V praxi se toho často využívá: nahráváme-li nový program z disku do paměti, nebo třeba když debugger potřebuje do programu umístit breakpoint.

Pojďme si to také vyzkoušet, ale abychom se vyhnuli záhadným chybám, prozradíme, že mezi vytvořením instrukcí v paměti a jejich spuštěním musí proběhnout dvojice instrukcí DSB a ISB. Ty zabrání situacím typu „procesor si instrukce přečetl v předstihu a začal je provádět, aniž si všiml, že se pak ještě změnily“. Též připomínáme, že cílová adresa v instrukci skoku je kódovaná relativně vůči její vlastní adrese, takže pokud takovou instrukci překopírujete jinam, bude skákat jinam.

Úkol 5 [4b]

Napište program pro simulátor, který v paměti upraví funkci printf tak, aby vypisované řádky číslovala. Prozradíme vám, že tato funkce začíná instrukcí PUSH {r0-r3}.

Jenda Hadrava & Martin Mareš

Řešení